Hasar Anında

Sigortalı değerin hasara uğraması, sigortalıya da sigortacıya da sözleşmeden doğan bir takım yükümlülükleri yerine getirmesini gerektirmektedir. Bu yükümlülüklerin karşılıklı iyi niyet ve özenle yerine getirilmesi, en az ziyanla, minimum operasyonla ve en kısa sürede uğranılan hasarın giderilmesini kolaylaştıracaktır. Bunun için hasar sırasında ve sonrasında sigortalının yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin neler olduğu çoğu sigortalı tarafından yanlış bilinmekte ya da hiç bilinmemektedir.

  • Hasardan haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek.
  • Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek.
  • Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek.
  • Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.
  • Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir.
  • Sigortalının hasarı ile ilgili belgeleri sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.
  • Ekspertiz raporu ile hasara konu olan sigortanın türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırılır.
  • Böylelikle, tazminat ödenmesi için gereken dosya evrakı tamamlanmış olur.